Leverings informatie

Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen of leveringen van de door ons in Nederland in de handel gebrachte artikelen, onverschillig of deze rechtstreeks van ons, dan wel van derden zijn betrokken.

Artikel 2.
Een overeenkomst komt tot stand door een uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van de verkoper. Eveneens komt een overeenkomst tot stand wanneer de verkoper niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order heeft kennisgenomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.

Artikel 3.
Levering geschiedt ‘af verkoper’, tenzij anders is overeengekomen. Levering geschiedt  bij een hoeveelheid van 06 artikelen. Bij kleinere aantallen dan hiervoor vermeld zal minimaal de vrachtkosten in rekening worden gebracht.De verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel waarmee de contractgoederen op het afleveradres zullen worden geleverd. De verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

Artikel 4.
Koper moet reclames betreffende de contractgoederen direct nadat hij één en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen 5 dagen na levering, schriftelijk aan de verkoper melden. Het risico van schade of vermissing ontstaan door het transport is slechts voor onze rekening indien de schade en/of vermissing ten overstaan van de vervoerder wordt geconstateerd bij ontvangst van de goederen en door de vervoerder op het afleveradres wordt aangegeven en gewaarmerkt. In geen geval dienen beschadigde goederen te worden teruggezonden, tenzij met onze voorafgaande toestemming.

Artikel 5.
Al onze diensten zijn vrijblijvend. Alle orders, hieronder inbegrepen de orders opgenomen door onze wijnadviseur(s), worden vrijblijvend genoteerd.

Artikel 6.
Indien, nadat wij een order hebben aanvaard, doch voordat de levering door ons heeft plaatsgevonden, de prijzen van onze goederen stijgen als gevolg van wijzigingen in het BTW-tarief, in de invoerrechten en accijnzen, in de vrachtkosten, in de valutaverhoudingen, is de afnemer gehouden ons boven de overeengekomen prijs deze additionele prijsverhogende kosten te betalen.

Artikel 7.
Alle door ons geleverde goederen blijven, zolang de factuur niet volledig is betaald, ons eigendom. Onder betaling wordt hier uitsluitend verstaan het ontvangen op onze bankrekening van het op de factuur vermelde geldbedrag, eventueel vermeerderd met rente en kosten wegens te late betaling.

Afnemer is niet gerechtigd van ons afkomstige goederen te vervreemden dan wel op andere wijze daarover te beschikken, anders dan binnen het kader van gebruikelijke handelstransacties.
Artikel 9.
Onvoorziene omstandigheden, zoals staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering invoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade enz. ongeacht of deze omstandigheden zich bij ons of bij onze leveranciers voordoen, geven ons het recht de gesloten overeenkomst te annuleren zonder dat wij  tot het geven van schadeloosstelling gehouden zijn.

Artikel 10.
Indien afnemer in staat van faillissement komt te verkeren of aan hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel beslag wordt gelegd op zijn voorraden of een deel daarvan, zijn wij al onze koopovereenkomsten met hem van rechtswege en zonder tussenkomst automatisch ontbonden.

Artikel 11.
Overschrijding van onze standaard- of een door ons aanvaarde leveringstermijn kan voor ons nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade doen ontstaan en evenmin voor afnemer aanleiding zijn de gesloten overeenkomst te doen ontbinden.

Artikel 12.
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de uitleg, dan wel de naleving dezer leveringsvoorwaarden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Artikel 13.
De vermelde prijzen luiden inclusief omzetbelasting en zijn strikt netto tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

© Copyright 2019 Crama Cu Noroc. Alle rechten voorbehouden - Powered by QA-ICT